គេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាល

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=1410385460481138306        ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្ខាប្រមាញ់​ និងនេសាទ http://www.moc.gov.kh/         ក្រសួងពាណិជកម្ម http://www.mcfa.gov.kh/        ក្រសួងវបធម៍​ និង​ វិចិត្រសិល្បះ http://www.mef.gov.kh          ក្រសួងសេដ្ធកិច្ច និង​ ហិរញ្ញវត្តុ http://www.moeys.gov.kh      ក្រសួងអប់រំយុវជន និង កីទ្បា http://www.moe.gov.kh         ក្រសួងបរិស្ថាន http://www.mfaic.gov.kh       ក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ http://www.moh.gov.kh         ក្រសួងសុខាភិបាល http://www.mime.gov.kh       ក្រសួងឧស្សាហ៏កម្មរ៉ែ និង ថាមពល http://www.information.gov.kh      ក្រសួងព័ត៍មាន http://www.interior.gov.kh    ក្រសួងមហាផ្ទៃ http://www.moj.gov.kh          ក្រសួងយុត្តិធម៍ http://www.mlv.gov.kh          ក្រសួងការងារ​ និង បណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជជិវះ http://www.mimupc.gov.kh   ក្រសួងរៀបចំដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ http://www.mond.gov.kh       ក្រសួងការពារជាតិ http://www.mnasrl.gov.kh     ក្រសួងទំនាក់ទំនងសភា និង អធិការកិច្ច http://www.nis.gov.kh            ក្រសួងផែនការ http://www.mptc.gov.kh        ក្រសួងប្រៃសណីយ៏ និង ទូរគមនាគមន៏ http://www.mowt.gov.kh       ក្រសួងសារធារណការ និង ដឹកជញ្ចូន http://www.morac.gov.kh      ក្រសួងធម្មការ និង កិច្ចការសាសនា http://www.mrd.gov.kh          ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ http://www.mosalvy.gov.kh  ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង​ យុវនិតិសម្បទា http://www.mot.gov.kh          ក្រសួងទេសចរណ៏ http://www.mowram.gov.kh ក្រសួងធនធានទឹក និង ឧតុនិយម http://www.mwva.gov.kh​​      ក្រសួងកិច្ចការនារីContinue reading គេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាល

Advertisements

EVENT PLANNING CHECKLIST

SCHEDULING/PLANNING Reserve your space at Event *Be sure to consider the following items when making your reservation: What size room is needed? How much time is needed for set-up? Should a rain date/location be reserved? Are multiple spaces needed? Select the services required (Facilities Management, Dining Services, Public Safety, etc.) *Use Event Planning Logistics Checklist … Continue reading EVENT PLANNING CHECKLIST